Ders Tanımları

BUS 104-Communication

Bu ders kapsamında bireyin kendi ile olan iletişiminden başlayarak, iletişim prensipleri, işletmelerde iletişim biçimleri ve etkin iletişimin sağlanmasına ilişkin çeşitli vaka analizlerine yer verilmektedir.

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 5

Ön Koşul: Yok

         

BUS 109-General Business

Bu ders kapsamında öğrenciler, işletmelerin zamanımızın dinamik iş ortamının gereklerini nasıl karşıladıklarını, iş dünyasını ve işletmelerin küresel piyasada nasıl başarıyla rekabet ettiklerini öğrenecektir.

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 5

Ön Koşul: Yok

         

BUS 201-Financial Accounting I

Teori, kavramsal çerçeve, genel kabul görmüş muhasebe prensiplerinin gelişimi ve uygulamaları açıklanacaktır. Gelir tablosu, nakit akımı, bilanço ve aktif hesaplar da incelenecek konular arasındadır.

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 6

Ön Koşul: Yok

         

BUS 210-Management and Organization

Bu derste, işletme yönetimi ile ilgili teori ve yaklaşımlar, toplam kalite ve küreselleşme, yönetim konusundaki çağdaş yaklaşımlar, dış kaynaklardan yararlanma, yalın yönetim ve kıyaslama, değişim yönetimi, sanal ve öğrenen organizasyonlar konuları işlenecektir.

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 5

Ön Koşul: Yok

         

BUS 212-Financial Accounting II

Bu dersin amacı bilanço hesaplarının envanter ve değerlemesinin yapılması, gelir hesaplarının değerlenmesi, kar ve zararın tespiti, mali tabloların düzenlenmesi ve sunumu konularında bilgi vermektir.

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 6

Ön Koşul: Yok

         

BUS 216-Business Finance

Bu ders, işletme finansı ile ilgili teorilere, metotlara ve konulara giriş niteliği taşımaktadır. Başlıca konular; paranın zaman değeri ve sermaye bütçelemesi yöntemleri, risk ve getiri arasındaki ilişki, menkul kıymetlerin piyasa etkinliği, optimal sermaye yapısı, kar payı dağıtım yöntemleridir.

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 5

Ön Koşul: Yok

         

BUS 218-Marketing Management

Ürüne ilişkin kavramlar ve marka adı, yeni ürün geliştirilmesi ve ürün yaşam eğrisi, dağıtım kanalları, reklam, satış geliştirme, halkla ilişkiler, bütünleşik pazar iletişimi stratejisi, perakendecilik ve toptancılık konularına değinilecektir.

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 4

Ön Koşul: Yok

         

BUS 301-Operations Research

Doğrusal (Lineer) Programlama (DP) Problemi ve Modelleme, DP Modellerinin Çözüm Yöntemleri, Duyarlılık Analizi, Ulaştırma Problemleri ve Çözüm Yöntemleri, Atama Problemleri ve Çözüm Yöntemleri

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 6

Ön Koşul: Yok

         

BUS 302-Management Information Systems

Bilgi Sistemlerinde Çağdaş Yöntemler, Örgütlerde Temel Bilişim Sistemleri, Fonksiyonel Bakış Açısından Sistemler, Bütünleşik Yaklaşım: İşletme, Tedarik Zinciri Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi; Bilgi Birikimi Yönetimi Sistemleri, Karar Vermei, Bilişim Sistemleri ve İşletme Stratejisi, Elektronik İşletme Elektronik Ticaret, Dijital İşletme, Karar Destek Sistemleri, Bilişim Sistemleri Değişim Yönetimi, Bilişim Sistemlerinde Güvenlik ve Kontrol, Sistem Kalitesi, Uluslararası Bilişim Sistemleri, Global Değer Zincirleri, Bilgi Sistemlerinde Etik

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 5

Ön Koşul: Yok

         

BUS 310-Financial Economics

Ders kapsamında finansal piyasaların yapısı, bu piyasalarda ticareti yapılan bono, hisse senedi ve türev ürünler gibi menkul kıymetlerin özellikleri hakkında bilgiler, portföy teorisi, varlık fiyatlandırmasında denge ve finansal varlıkların değerlerinin belirlenmesi konusundaki temel ilkeler yer almaktadır.

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 6

Ön Koşul: Yok

         

BUS 321-Organizational Behavior

Yönetimin sürecinin yer aldığı organizasyon içindeki farklılıkların ve karmaşıklığın değerini takdir edebilmemiz için bireyin, grubun, örgütsel sistemin ve örgütsel dinamiklerin öğretildiği temel bir derstir.

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 5

Ön Koşul: Yok

         

BUS 341-Cost Accounting

Bu derste, maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar ve maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet unsurları, maliyet yerleri ve maliyet dağıtım yöntemleri, maliyet hesaplama sistemleri anlatılacaktır.

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 5

Ön Koşul: Yok

         

BUS 344-Financial Markets and Institutions

Bu derste, sermaye piyasaları ve temel özellikleri, sermaye piyasası araçları, merkez bankası ve para politikası araçları, mevduat kabul eden kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları, menkul kıymetlerin özellikleri, birincil ve ikincil piyasalar, risk ve getiri kavramları, Türkiye'de menkul kıymetler borsası, opsiyon sözleşmeleri, futures ve forward sözleşmeleri incelenmektedir.

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 8

Ön Koşul: Yok

         

BUS 361-Modern Management Techniques

Bu dersin amacı cağdaş işletme yaklaşımlarını, felsefe, araç ve tekniklerini açıklamaktır.philosophy, tools and techniques.

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 6

Ön Koşul: Yok

         

BUS 399-Internship

Staj dersidir.

 

 

Kuram: 0 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 0

AKTS Kredisi: 3

Ön Koşul: Yok

         

BUS 407-Research Methods

Bu derste, araştırma kavramının tanımlanması, araştırma yöntem ve teknikleri, bilimsel araştırma sürecinin planlanması ve uygulanması, problemin tanımlanması ve araştırma önerisinin şekillendirilmesi ile ilgili bilgi ve beceri geliştirilmesi sağlanacaktır.

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 6

Ön Koşul: Yok

         

BUS 408-Graduation Project

Bu ders, İşletme Bölüm başkanının belirlediği bir danışmanın rehberliğinde gerçekleştirilecek bireysel bir çalışmadır.  Bu ders öğrencilerin bağımsız araştırma yapabilme becerisini geliştirmeyi hedefler.

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 6

Ön Koşul: Yok

         

BUS 423-Human Resource Management

İnsan kaynakları yönetimine giriş, insan kaynakları yönetiminin tanımı, amacı, önemi, kapsamı ve ilkeleri,  stratejik insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları politikaları ve uygulamaları, insan kaynakları çevresi, insan kaynakları planlaması, iş analizi ve iş tanımları, personel seçme ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, performans yönetim sistemi, iş değerleme, ücret ve ödüllendirme, endüstri ilişkileri, işçi-işveren ilişkileri, işçi sağlığı ve iş güvenliği.

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 6

Ön Koşul: Yok

         

BUS 424-Strategic Management

Bu derste, işletmelerde stratejik kararların yönetim süreci ve stratejik yönetimin birleşenleri, işletmenin ekonomik ve ekonomik olmayan amaçları, SWOT analizi, küreselleşme ve küresel stratejiler, stratejilerin uygulanması ve değerlendirilmesi anlatılacaktır.

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 5

Ön Koşul: Yok

         

BUS 445-Financial Statements and Analysis

Dersin içeriğinde bilanço ve gelir tablosunun tanımı ve analizi, nakit akışı tablosu, fon akım tablosu, özsermaye değişim tablosu ve kar dağıtım tablosunun tanımları, nakit akışı tablosu ve fon akım tablosunun düzenlenmesi ve finansal tablolar analiz teknikleri yer almaktadır.

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 4

Ön Koşul: Yok

         

BUS 451-International Marketing

Uluslararası pazarlama ve işletmecilik ile ilgili değerlendirmeler, gelişim süreçleri, uluslararası pazar çevresi ve dünyadaki pazar hareketleri, uluslararası pazarlamada kullanılan araçlar, lisans anlaşmaları, uluslararası işletmecilikte tanıtım ve dağıtım tipleri gibi konuları içerir.

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 6

Ön Koşul: Yok

         

BUS 499-Internship

Staj dersidir.

 

 

Kuram: 0 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 0

AKTS Kredisi: 3

Ön Koşul: Yok